Wniosek o wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej:

Pobierz teraz

File name: Wniosek_ml_szkolna.pdf

12706 929

Wniosek o wydanie opinii zgodnie z Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.

o bezpieczeństwie imprez masowych:

Pobierz teraz

File name: Wniosek_impreza_masowa.pdf

12707 735

 Wymagania organizacyjno-techniczne uzgadniania przez

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Iławie sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji:

Pobierz teraz

File name: Wymogi_podlaczania_systemow.pdf

12708 1494

Zawiadomienie w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

o zakończenia budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania:

 

 

Pobierz teraz

File name: Zakonczenie_budowy.pdf

12708 935